VANREDNO STANJE U MEŠIHATU IZ-e SANDŽAKA – DOKAZI

Povodom optužbi Mešihata IZ-e Sandžaka da je informacija o vanrednom stanju u tom mešihatu plasirana zlonamerno kao sredstvo za izazivanje smutnji u Islamskoj zajednici Srbije i među muslimanima Srbije, objavljujemo:

  1. UVERENJE MINISTARSTVA PRAVDE O VRŠIOCU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA MEŠIHATA IZ-e SANDŽAKA (HALITOVIĆ NIJE PREDSEDNIK MEŠIHATA IZ-e SANDŽAKA, NITI MUFTIJA SANDŽAČKI OD 21.2.2022.)

Republika Srbija
MINISTARSTVO PRAVDE
Broj: 080-00-004562021-26
Datum: 21. februar 2022. godine

UVERENJE

Uvidom u spise predmeta Islamska zajednica Srbije, a u dokaznom postupku , utvrđeno je da je … Odlukom Vrhovnog Sabora Islamske zajednice Srbije broj 015-01/21 od 12.12.2021 godine reisu-l-ulemi Islamske zajednice Srbije, Seadu Nasufoviću, poverеno da do sledećeg izbora novog muftije sandžačkog i predsednika Mešihata Islamske zajednice Sandžaka sa sedištem u Novom Pazaru, izvršava sva zaduženja, dužnosti i ingerencije predsednika Mešihata Islamske zajednice Sandžaka, shodno odredbama Ustava Islamske zajednice Srbije.

  • 2. I PORED TOGA ŠTO JE BEZ FUNKCIJA U IZS, HALITOVIĆ JE POKUŠAO DA SE PRED DRŽAVNIM ORGANIMA  PREDSTAVI KAO OVLAŠĆENO LICE ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE – 31.10.2022.

Republika Srbija
Ministarstvo finansija
Poreska uprava
Filijala A Centar
Broj 257—437-00-09299/2022-1310

REŠENJE

ODBACUJE SE Zahtev za izdavanje uverenja da poreski obveznik nije u sistemu PDV-a, poreskog obveznika „ISLAMSKA ZAJEDNICA SRBIJE“, sa sedištem u Beogradu, ul. GOSPODAR JEVREMOVA br 11, PIB 102776320, br. Zahteva 252-437-00-09299/2022-1310 od 31.10.2022. godine.

Obrazloženje

Dana 31.10.2022. godine, poreski obveznik „ISLAMSKA ZAJEDNICA SRBIJE“, sa sedištem u Beogradu, ul. GOSPODAR JEVREMOVA br. 11, PIB 102776320, podneo je ovoj Filijali Zahtev br. 252-437-00-09299/2022-1310, za izdavanje uverenja.

Tokom postupka obrade navedenog zahteva za izdavanje uverenja da poreski obveznik nije u sistemu PDV-a radi davanja donacija, utvrđeno je da podnosilac zahteva Senad Halitović JMBG xxxxxxxxxxxxx nije ovlašćeno lice poreskog obveznika.

Na osnovu iznetog, doneto je rešenje, kao u dispozitivu.

Share post

Shares