REŠENJE V.D. REISU-L-ULEMA IZS

На основу чл. 68 Устава Исламске заједнице Србије, в.д. Реису-л-улема Исламске заједнице Србије, дана 08.01.2023. год. доноси:

РЕШЕЊЕ

 1. ЗАУСТАВЉАЈУ СЕ од извршења И НАЛАЖЕ СЕ поништај следећих одлука:
 • Одлука Сеада еф. Насуфовића о упућивању јавног позива на „Свеопшти Сабор Исламске заједнице Србије“, заказан за недељу 08.01.2023. године у џамији „Стамбол“ у Новом Пазару са јације-намаза која наступа у 17:57 сати.
 • Одлука „Вијећа муфтија“ од 31.12.2022., на основу које је донета Одлука из прве алинеје тачке 1 диспозитива овог Решења.
 • Одлука „Савјета Реису-л-улеме“ Исламске заједнице Србије од 31.12.2022., на основу које је донета Одлука из прве алинеје тачке 1 диспозитива овог Решења.
 1. На основу овог Решења, све одлуке које евентуално буду донете на „Свеопштем Сабору Исламске заједнице Србије“, ближе описаном у тч. 1 диспозитива овог Решења, не производе правно дејство, без обзира на евентуалну промену места и времена њеног одржавања.
 1. Ово Решење је правоснажно и ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Одлукама „Врховног Сабора“ Исламске заједнице Србије (у даљем тексту: „ИЗС“) од 29.12.2022., које су донете једногласно, прихваћена је оставка Сеада еф. Насуфовића на место Реису-л-улеме ИЗС и свих дужности које проистичу из те функције, те је за новог вршиоца дужности Реису-л-улеме ИЗС и свих дужности које проистичу из те функције постављен Председник „Врховног Сабора“ ИЗС, Мухамед (Хамди) Јусуфспахић, до избора новог Реису-л-улеме.

Одлуке ближе описане у тч. 1 диспозитива овог Решења, по оцени в.д. Реису-л-улеме ИЗС, Мухамеда (Хамди) Јусуфспахића су у супротности са исламским нормама и Уставом Исламске заједнице Србије, поред осталог, у следећем:

 • Одредбама Устава ИЗС није прописан „Свеопшти Сабор ИЗС“. У чл. 56 Устава ИЗС прописан је Сабор Исламске заједнице, који се односи само на мешихате, (организационе јединицеа  ИЗС)не и на ИЗС заједницу у целости. Одредбама чл. 71 Устава ИЗС прописан је Врховни Сабор ИЗС, чије седнице, на основу чл. 73 Устава ИЗС, сазива Председник Врховног Сабора ИЗС.
 • Сеаду еф. Насуфовићу престала је функција и дужност Реису-л-улеме ИЗС, на основу Одлуке Врховног Сабора ИЗС из става 1. образложења овог Решења.
 • У ИЗС не постоје ванредни услови из чл. 85 и чл. 86 Устава ИЗС из наведеног јавног позива, нити је такве ванредне услове прописао Врховни Сабор ИЗС. Уз то, сви легално изабрани органи ИЗС редовно обављају рад и послове.
 • „Свеопшти Сабор ИЗС“ из наведеног јавног позива није овлашћен за расписивање избора у ИЗС.
 • „Вијеће муфтија“ које је донело Одлуку ближе описану у тч. 1 диспозитива овог Решења, јер, у смислу одредби Устава ИЗС, не представља легитимни орган ИЗС.
 • Савет Реису-л-улеме Сеада еф. Насуфовића није могао донети одлуку ближе описану у тч. 1 диспозитва без омогућавања присуства члановима овог Савета (чл. 69 Устава ИЗС). Поред тога, наведеном седницом овог Савета није могао председавати заменик Реису-л-улеме, муфтија Сенад Халиловић, који је одлуком Врховног Сабора ИЗС био разрешен још 20.12.2021. године (дакле, годину дана раније), управо на предлог Сеада еф. Насуфовића, тадашњег Реису-л-улеме ИЗС.
 • Објављивање јавног позива из тч. 1 диспозитива овог Решења, Сеад еф. Насуфовић је извршио неовлашћеним коришћењем сајта ИЗС, потписујући се као Реису-л-улема ИЗС, иако у време објављивања овог јавног позива више није био Реису-л-улема ИЗС, како је то претходно објашњено.

в.д. Реису-л-улема Исламске заједнице Србије,

Мухамед (Хамди) Јусуфспахић

Share post

Shares