__

Razlika između donacije i vakufa

Reč vakuf znači sprečavanje novca da se troši za čestu upotrebu i stalna je dobrotvorna pomoć za ono što ostaje od njenog kapitala. Što se tiče donacije, to je davanje novca ili korist drugima bez naknade. Donacija ima mnogo oblika, uključujući dobrotvorne svrhe, poklone, oporuke, zajmove i garancije. Iz prethodnih definicija jasno je da je razlika između donacije i vakufa u tome što se novac od donacije može uništiti i povući dok je novac vakufa trajan i dok se korist od donacije može izgubiti uništavanjem originala, a vakuf je oblik donacije, donacija uključuje vakuf i druge oblike.